اخبار ویژه

اول شهریور ماه روز پزشک را بر جامعه پزشکی کشور تبریک عرض مینمایم .کریم شافعی

اول شهریور روز پزشک را بر تمامی زحمت کشان و دلسوزان جامعه پزشکی تبریک عرض میکنم.(کریم شافعی)

cooltext179429617210500

photo_2016-04-26_13-28-32
photo_2016-04-26_13-29-48
photo_2016-04-26_13-29-19
photo_2016-04-26_13-29-22
photo_2016-04-26_13-29-14
photo_2016-04-26_13-29-29
photo_2016-04-26_13-29-09
photo_2016-04-26_13-29-43

cooltext179165484683202